คณะการสื่อสารมวลชน

Faculty of Mass Communication

หลักสูตรทันสมัยก้าวทันโลกดิจิทัล บูรณาการเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหา การออกแบบ และเทคโนโลยี เรียนรู้ ปฏิบัติจริงจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ สร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน มีความคิดสร้างสรรค์ และแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม (WE Communicate, WE Create, WE Share)

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนันทา แย้มทัพ
รองคณบดี
sunanta.y@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ นำเจริญ
รองคณบดี
053943228-9
narin.num@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ ไชยนันท์
รองคณบดี
053-942703
pimonpan.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกานต์ ลิมปิติ
รองคณบดี
0-5394-2703-4
sasikarn.l@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ ไชยนันท์
ผู้ช่วยคณบดี
053-942703
pimonpan.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล
ผู้ช่วยคณบดี
0-5394-2703#105
nantasit.k@cmu.ac.th