คณะการสื่อสารมวลชน

Faculty of Mass Communication

หลักสูตรทันสมัยก้าวทันโลกดิจิทัล บูรณาการเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหา การออกแบบ และเทคโนโลยี เรียนรู้ ปฏิบัติจริงจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ สร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน มีความคิดสร้างสรรค์ และแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม (WE Communicate, WE Create, WE Share)

เข้าสู่เว็บไซต์

หนังสือพิมพ์อ่างแก้วและนิตยสารอ่างแก้วพลัส

หนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษา เตรียมยกระดับเป็นสำนักข่าวอ่างแก้วในอนาคต
รับชมผลงาน

แมสคอม แชนแนล

แชนนอลความรู้ยุคดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ >http://channel.masscomm.cmu.ac.th

วารสารการสื่อสารมวลชน (Journal of Mass Communication)

วารสารการสื่อสารมวลชน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันได้รับการรับรองเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 โดยผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะการสื่อสารมวลชน เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวข้อง

สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจส่งบทความเพื่อขอรับตีพิมพ์ลงในวารสารการสื่อสารมวลชน สามารถติดต่อได้ที่กองบรรณาธิการวารสารการสื่อสารมวลชน โทร. 0 5394 2703 ต่อ 195

อ่านวารสาร >http://www.masscomm.cmu.ac.th/Main/Home/index?pageid=bno5MXB6NXVvVDF3

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (Voice of Mass Communication) ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2510 ออกอากาศในระบบเอฟเอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ คลื่นความถี่ 100 เมกกะเฮิร์ตซ์ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นสถานที่ฝึกงานวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียงของนักศึกษา ปัจจุบันออกอากาศตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

  • วิสัยทัศน์
    เป็นผู้นำในการเสนอรายการข่าวสารสาระ ความรู้ สู่ชุมชน (City Radio)

  • ช่องทางการรับฟัง
    -ออนแอร์ FM100 MHz.
    -ออนไลน์ http://www.fm100cmu.com
    -facebook: FM100เสียงสื่อสารมวลชน

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC)

ผู้นำการให้บริการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
1. จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
2. วางแผนการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
3. ผลิตสื่อมัลติมีเดียและสื่อออนไลน์
4. ออกแบบและจัดงานอีเว้นท์
5. บริการห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ทันสมัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 5394 2703 ต่อ 106, 09 8535 5592