คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

"Studying@Science Expanding Your Mind" "Research@Science From Sky To Rock" หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงานและเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

เข้าสู่เว็บไซต์

คุณ อิสระ ขาวละเอียด

รหัส : 135221 ภาควิชาชีววิทยา ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด

คุณ ชมเดือน ศตวุฒิ

รหัส : 085031 ภาควิชาเคมี ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอ็นดีที จำกัด

คุณ พรทิพย์ ปั่นเจริญ

รหัส : 125246 ภาควิชาเคมี ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2553 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

รหัส : 145007 ภาควิชาเคมี ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2555 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม

รหัส : 2005009 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2556 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คุณ ทรงภพ พลจันทร์

รหัส : 135131 ภาควิชาธรณีวิทยา ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2556 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด

ศ.ดร. สมยศ พลับเที่ยง

รหัส : 3905102 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2556 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศ.ดร. สุมาลี ตั้งประดับกุล

รหัส : 185165 ภาควิชาเคมี ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2557 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. อดิชาติ สุรินทร์คำ

รหัส : 185180 ภาควิชาธรณีวิทยา ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการประสานงาน ด้านธรณีวิทยาระหว่างประเทศ

คุณ ชาลี ตั้งจีรวงษ์

รหัส : 155229 ภาควิชาเคมี ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2557 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ / เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คุณ อรอนงค์ ศิริรังคมานนท์

รหัส : 085088 ภาควิชาเคมี ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2558 นักธุรกิจแอมเวย์ระดับตรีเพชรสองผู้สถาปนา

คุณ ชวลิต ถนอมถิ่น

รหัส : 1305110 ภาควิชาธรณีวิทยา ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด

รศ.ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

รหัส : 185125 ภาควิชาธรณีวิทยา ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2560 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาง สมร เทิดธรรมพิบูล

รหัส : 2205205 ภาควิชาสถิติ ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2560 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

นาย คนอง ศักดิ์เพ็ชร์

รหัส : 2205014 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ

รหัส : 1605135 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี