คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

FUN FUNCTIONAL FUNDAMENTAL > Science CMU : Be FUN to the Frontier คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงาน และเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ"

เข้าสู่เว็บไซต์

นาง เปรมฤทัย วินัยแพทย์

นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2021

Dr. Bounmy Phonesavanh

นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2021

นาย มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล

นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2021

ศ.เกียรติคุณ ดร. อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ

นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2020

ดร. สมชาย เอื้อพิพัฒนากูล

นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2020

คุณ สมศักดิ์ ตัณฑชน

นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

คุณ สมหมาย เตชวาล

นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

นาย คนอง ศักดิ์เพ็ชร์

รหัส : 2205014 ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ

รหัส : 1605135 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2018

รศ.ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

รหัส : 185125 ภาควิชาธรณีวิทยา ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2560 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2017

นาง สมร เทิดธรรมพิบูล

รหัส : 2205205 ภาควิชาสถิติ ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2560 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2017

คุณ ชวลิต ถนอมถิ่น

รหัส : 1305110 ภาควิชาธรณีวิทยา ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2016

คุณ อรอนงค์ ศิริรังคมานนท์

รหัส : 085088 ภาควิชาเคมี ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2558 นักธุรกิจแอมเวย์ระดับตรีเพชรสองผู้สถาปนา
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2015

คุณ ชาลี ตั้งจีรวงษ์

รหัส : 155229 ภาควิชาเคมี ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2557 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ / เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2014

ศ.ดร. สุมาลี ตั้งประดับกุล

รหัส : 185165 ภาควิชาเคมี ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2557 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2014

ดร. อดิชาติ สุรินทร์คำ

รหัส : 185180 ภาควิชาธรณีวิทยา ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ คณะกรรมการประสานงาน ด้านธรณีวิทยาระหว่างประเทศ
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2014

ศ.ดร. สมยศ พลับเที่ยง

รหัส : 3905102 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2556 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2013

รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม

รหัส : 2005009 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2556 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2013

คุณ ทรงภพ พลจันทร์

รหัส : 135131 ภาควิชาธรณีวิทยา ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2556 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2013

รศ.ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์

รหัส : 145007 ภาควิชาเคมี ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2555 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2012

คุณ พรทิพย์ ปั่นเจริญ

รหัส : 125246 ภาควิชาเคมี ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2553 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2010

คุณ ชมเดือน ศตวุฒิ

รหัส : 085031 ภาควิชาเคมี ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอ็นดีที จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2009

คุณ อิสระ ขาวละเอียด

รหัส : 135221 ภาควิชาชีววิทยา ศิษย์เก่าดีเด่น ปี : 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2007