คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

"Studying@Science Expanding Your Mind" "Research@Science From Sky To Rock" หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงานและเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
รองคณบดี
sukon.pra@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
รองคณบดี
prasit.wang@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน
รองคณบดี
053943417
schradh.saenton@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์
รองคณบดี
053943341
hataichanoke.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา
รองคณบดี
053943401
apinon.nuntiya@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
ผู้ช่วยคณบดี
wijak.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร ตั้งทอง
ผู้ช่วยคณบดี
053943327
chaiporn.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ
ผู้ช่วยคณบดี
053-943391
pakawan.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. มาโนช นาคสาทา
ผู้ช่วยคณบดี
manoch.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรวุฒิ ศรีสุขคำ
ผู้ช่วยคณบดี
053-943409 ต่อ 213
worawut.s@cmu.ac.th