คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

FUN FUNCTIONAL FUNDAMENTAL > Science CMU : Be FUN to the Frontier คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงาน และเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ"

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ ชูพันธ์
หัวหน้าภาควิชา
053943375
supab.c@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรเชษฐ์ ผดุงธิติธาดา
รองหัวหน้าภาควิชา
053943367
surachet.ph@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
รองศาสตราจารย์
053943367
duangmanee.wong@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา
ศาสตราจารย์
053943367
supon.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
รองศาสตราจารย์
053-941924 ต่อ 610
pisith.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญา มาลาศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pruchya.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรานนท์ อนุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 943369 ext 1122
waranont.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์ ทองนพรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nongluk.tong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกพร ไชยวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chanokporn.c@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ชัยพานิช
ศาสตราจารย์
053943367
arnon.chaipanich@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสันติ โชคถวาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943367
komsanti.chokethawai@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลย์ชัย พรมโนภาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
wonchai.promnopas@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรามาศ โกมลจินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
siramas.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชา วัชระภาสร
รองศาสตราจารย์
0870383537
anucha.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ ชูพันธ์
รองศาสตราจารย์
053943375
supab.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร
รองศาสตราจารย์
yongyut.laosiri@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาทิตย์ ลภิรัตนากูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943369
arthit.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วันดี ธรรมจารี
รองศาสตราจารย์
wandee.th@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ชัยศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
siriporn.chaisri@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
รองศาสตราจารย์
053943369
pornrat.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขม จิรภัทรพิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943367
khem.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943367
chaiyasit.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นัดดา เวชชากุล
รองศาสตราจารย์
natda.we@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ
รองศาสตราจารย์
053943367
chaikarn.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ ศิริอริยะชัย
รองศาสตราจารย์
053943367
orawan.wi@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ สกุลเสริมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0 5394 3367
sumet.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรุต ผุสดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nirut.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วีระเดช ทองสุวรรณ
รองศาสตราจารย์
wiradej.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา รัตน์จิรานุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943367
sujittra.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรเชษฐ์ ผดุงธิติธาดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943367
surachet.ph@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย นาคะพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943367
supachai.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943367
thipsukon.khumsaeng@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา เจริญจิตติชัย
รองศาสตราจารย์
053-943367
atchara.punya@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกฤต สุจริตกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943367
sukrit.sucharitakul@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ นันทิยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943310
waraporn.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เชิดศักดิ์ แซ่ลี่
อาจารย์
053-943367 ต่อ 2122
cherdsak.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมรัตน์ ทิพวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943379
udomrat.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สุขุม อิสเสงี่ยม
รองศาสตราจารย์
053941956
sukum.e@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ คำมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943367
orawan.khamman@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อธิพงศ์ งามจารุโรจน์
รองศาสตราจารย์
053943369
athipong.ng@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรดนัย บุญเรือง
รองศาสตราจารย์
053943367
chatdanai.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. มาโนช นาคสาทา
อาจารย์
manoch.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อัจฉราวรรณ กาศเจริญ
อาจารย์
053-943375
atcharawon.g@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร ริมแจ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053942468
sakhorn.rimjaem@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตติยากร เรียนยอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943367
rattiyakorn.rianyoi@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญกิจ คันฉ่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943367
chankit.kh@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุพร สายสุด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943367
jatuporn.saisut@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นิธิวดี ไทยเจริญ
อาจารย์
053942650
nithiwadee.t@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล
ศาสตราจารย์
053943367
gobwute.ruji@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรลดา ทองใบ
รองศาสตราจารย์
053943367
chitrlada.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943367
narupon.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชา วรรณวิเชียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943367
suwicha.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกล แสนทรงสิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943367
sakon.sa@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ
ศาสตราจารย์
42468
dheerawan.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ เรือนคำ
รองศาสตราจารย์
053943367
pipat.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ไกรวัฒนวงศ์
รองศาสตราจารย์
3367
wichean.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด
รองศาสตราจารย์
053943376
kamonpan.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต ลิมปิชัยพานิช
รองศาสตราจารย์
053943367
apichart.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วิม เหนือเพ็ง
รองศาสตราจารย์
053943376
wim.n@cmu.ac.th