คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

FUN FUNCTIONAL FUNDAMENTAL > Science CMU : Be FUN to the Frontier คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงาน และเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ"

เข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)

ให้บริการด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในคณะวิทยาศาสตร์ ให้ได้มีโอกาสนำผลงานวิจัย การค้นคว้าคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และต้นแบบต่างๆ ไปใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม อันจะนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศ

การให้บริการในปัจจุบัน
1. วิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ
ให้บริการแก่องค์กรของรัฐและเอกชนในด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ ในด้านเคมี ชีววิทยา ด้านจุลชีววิทยา และเตรียมการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

2. บริการจัดอบรม (Trianing)
ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป อาทิ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากรภาคเอกชน และอุตสาหกรรม

3. บริการงานด้านนวัตกรรม
รับผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

4. บริการด้านการจัดจำหน่าย จำหน่าย Stub ทองเหลืองสำหรับงาน SEM
จำหน่ายกล้าเชื้อเตมเป (Tempe)

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังมีอาคารปฏิบัติการกลาง (Central Science Laboratory)

ที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยวิจัยควอนตัม และโครงการ Science Start up ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันให้ผลงานวิจัยออกไปสู่ภาคธุรกิจและเชิงพาณิชย์ ตามความต้องการของสังคมและภาคเอกชน ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพของการวิจัย อันจะนำมาซึ่งการผลิตผลงานเพื่อรับใช้สังคมและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

อาคารปฏิบัติการกลางเป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย
ชั้น 1 ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 เครื่อง คือ
NMR 500 MHz (Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer)
XRD (X-ray Diffractometer)
SC-XRD (Single Crystal X-ray Diffractometer)
SEM (Scanning Electron Microscope)
FIB (Focus Ion Beam)

ชั้น 2 Quantum Research Unit ห้องวิจัยทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัม

ชั้น 3 Science Startup Initiative Project
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ดำเนินการให้บริการ Science Startup Company ตามแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 12 เพื่อตอบสนองการวิจัยและบริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความร่วมมือด้านวิจัยกับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ โดยปัจจุบันมีบริษัทเข้าร่วม 3 บริษัท

ติดต่อใช้บริการต่างๆ ของศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ได้ที่
http://www.stsc.science.cmu.ac.th
https://www.facebook.com/stsccmu
โทร. 053-943397, 053-941971 
แฟกซ์. 053-892275 
อีเมล : stsccmu@gmail.com