คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

FUN FUNCTIONAL FUNDAMENTAL > Science CMU : Be FUN to the Frontier คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงาน และเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ"

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกร สุคันธมาลา
หัวหน้าภาควิชา
053943327
nattakorn.s@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
รองหัวหน้าภาควิชา
053943325 ต่อ 117
thaned.r@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
รองศาสตราจารย์
053943327
piyapong.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943327
thongchai.d@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช บุนนาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943327
dhiranuch.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ โพธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943327
supaluk.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์ อุตุดี
รองศาสตราจารย์
053943327
somlak.u@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มูลชัย
รองศาสตราจารย์
053943327
sompop.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จูลิน ลิคะสิริ
รองศาสตราจารย์
053943327
chulin.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ภักดี เจริญสวรรค์
รองศาสตราจารย์
053943327
phakdi.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ปัญญานาค
รองศาสตราจารย์
053943327 ext 134
bancha.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรัณยู จันทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943327
pharunyou.chanthorn@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943327
hatairat.y@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวัชร์ สนธิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0 5394 3327
nuttawat.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
รองศาสตราจารย์
053943325 ต่อ 117
thaned.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี เข็มเพ็ชร์
รองศาสตราจารย์
053943327
anchalee.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช สืบเจริญ
รองศาสตราจารย์
053943327
teeranush.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดี แดงสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943325
supreedee.dangskul@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิดา วงศ์แก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943325
suttida.wongkaew@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระพงษ์ สุขสำราญ
รองศาสตราจารย์
053-943326 ต่อ 127
teerapong.suksumran@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภณัฐ ชัยดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943325
supanut.c@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
ศาสตราจารย์
053943327
sorasak.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล แก้วขาว
รองศาสตราจารย์
053943327
attapol.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์
รองศาสตราจารย์
053-943327
narawadee.nanan@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ สวนใต้
ศาสตราจารย์
053943327
suthep.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์
รองศาสตราจารย์
053943327
watchareepan.a@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ขวัญชัย กันไว
อาจารย์
053943326
khwanchai.kun@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ ก่อเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943328
kamonwan.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวินดา ฉัตรสกุลพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943327
nawinda.chuts@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943327
rujira.o@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชนก ไชยชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943326
khuanchanok.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยฉัตร ศรีประทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943327
piyashat.sripratak@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943327 ext.160
parkpoom.phetpradap@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช โหนแหยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943327
preeyanuch.h@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร ตั้งทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943327
chaiporn.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เบน วงศ์สายใจ
รองศาสตราจารย์
053943325
ben.wongsaijai@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ทาเสนา
รองศาสตราจารย์
053943327
santi.tasena@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ศรียาบ
รองศาสตราจารย์
053943326ต่อ116
somchai.sr@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกร สุคันธมาลา
รองศาสตราจารย์
053943327
nattakorn.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนดล ชาวบ้านเกาะ
รองศาสตราจารย์
053943327 ext.156
tanadon.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วารุนันท์ อินถาก้อน
รองศาสตราจารย์
053943327
warunun.i@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ใจผ่อง
รองศาสตราจารย์
053943327
pradthana.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วันเฉลิม สุขภิการนนท์
อาจารย์
053943326
wanchalerm.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เป็นหญิง โรจนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943327
penying.rochanakul@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล พลอยมะกล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943327
nattapol.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย ทวินันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943325
ekkachai.thawinan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพงศ์ ฟูปินวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
943327
worapong.fupinwong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943327
thanasak.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล บุญปก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943327
chalermpon.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์
รองศาสตราจารย์
053943327
kanyuta.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. มรกต เก็บเจริญ
รองศาสตราจารย์
053943327
morrakot.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณศิริ วรรณสิทธิ์
รองศาสตราจารย์
053-943327
wannasiri.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษฎา สังขนันท์
รองศาสตราจารย์
053943326
kritsada.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สายัญ ปันมา
รองศาสตราจารย์
053943327
sayan.panma@cmu.ac.th