คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

FUN FUNCTIONAL FUNDAMENTAL > Science CMU : Be FUN to the Frontier คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงาน และเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ"

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพันธ์ ศรีจันทร์
หัวหน้าภาควิชา
weerapan.s@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. นิติ มั่นเข็มทอง
รองหัวหน้าภาควิชา
053-943417
niti.m@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บูรพา แพจุ้ย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943417
burapha.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ วงศ์พรชัย
รองศาสตราจารย์
pisanu.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน
รองศาสตราจารย์
053943302
schradh.saenton@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพา ทาโสด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943417
yupa.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยารัตน์ ขวัญศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943417
kanyarat.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. นิติ มั่นเข็มทอง
รองศาสตราจารย์
053-943417
niti.m@cmu.ac.th
นาย กฤษฎา มูลป่า
อาจารย์
053943417
kritsada.mo@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณนิภา โมทนะเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943417
kannipa.motanated@cmu.ac.th
อาจารย์ รัฐพล อำพล
อาจารย์
053943417
ratthaphon.amphon@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพาฎา แสนทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943490
nipada.santha@cmu.ac.th
อาจารย์ รุ่งโรจน์ เบญจกุล
อาจารย์
053943417
rungroj.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ
อาจารย์
053943417
mingkhwan.kruachanta@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นัชชนันท์ ดวงแก้ว
อาจารย์
053943490
natchanan.d@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. บุณฑริกา ศรีทัย
อาจารย์
053-943417
boontarika.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชาวุฒิ มานพกาวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
05343490
pichawut.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
รองศาสตราจารย์
053-943417
phisit.l@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. รัตนาภรณ์ ฟองเงิน
อาจารย์
053943417
rattanaporn.f@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล อุดพ้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
suwimon.udphuay@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ โคสุวรรณ จันทร์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943350
patcharinkosuwan.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรพันธ์ ศรีจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
weerapan.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิเชษฐ์ บุญสูง
รองศาสตราจารย์
053-943417 ต่อ 3111
apichet.b@cmu.ac.th