คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

FUN FUNCTIONAL FUNDAMENTAL > Science CMU : Be FUN to the Frontier คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงาน และเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ"

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. มานะชัย รอดชื่น
หัวหน้าภาควิชา
053-943381 ต่อ 31
manachai.r@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิตา พลับอินทร์
รองหัวหน้าภาควิชา
053-943381 ต่อ 31
bandhita.p@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ลำปาง แสนจันทร์
รองศาสตราจารย์
053943381-5
lampang.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยทิพย์ บุญญาติศัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943381
walaithip.bun@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. มานัดถุ์ คำกอง
รองศาสตราจารย์
053943381 ต่อ 34
manad.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. มานะชัย รอดชื่น
รองศาสตราจารย์
053-943381 ต่อ 31
manachai.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ธานินพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
phimphaka.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฐา มินเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
66869212118
watha.minsan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิตา พลับอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943381 ต่อ 31
bandhita.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปาริชาต ภัทรพานิชชัย
อาจารย์
053943381
parichart.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พิมพ์วรัชญ์ ศรีคำมูล
อาจารย์
053943381
pimwarat.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เฉลิมรัช นนทะภา
อาจารย์
053943381
chalermrat.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วิสุนีย์ ผักกาด
อาจารย์
053943381
wisunee.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sukon.pra@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลรัตน์ สุภาวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943381
kamonrat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943381-5
pawat.pak@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุณฑลี ไชยสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943381
kuntalee.chaisee@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวพร นาคหฤทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943381
nawapon.nakharutai@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ พิษณุ เจียวคุณ
รองศาสตราจารย์
phisanu.c@cmu.ac.th
อาจารย์ อัญมณี กุมมาระกะ
อาจารย์
053943381
unyamanee.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สาลินี ธำรงเลาหะพันธุ์
อาจารย์
053943381
salinee.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ดลภาค พรนพรัตน์
อาจารย์
05343381
donlapark.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรินี ไตรสถิตย์
รองศาสตราจารย์
-
patrinee.t@cmu.ac.th