คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

"Studying@Science Expanding Your Mind" "Research@Science From Sky To Rock" หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงานและเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา
หัวหน้าภาควิชา
053943401
kedsarin.p@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพงษ์ เทียมสอน
รองหัวหน้าภาควิชา
053-943399
worapong.t@cmu.ac.th

อาจารย์

ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
ศาสตราจารย์
053943301
torranin.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรรชนี พัทธวรากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943401
datchanee.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943401
kedsarin.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943401
jantrawan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943401
apinon.nuntiya@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงค์นุช เรืองจิตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943405
nongnuch.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ไสยสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943401
adisak.si@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. โยธิน ฉิมอุปละ
อาจารย์
053-943401
yothin.chimupala@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. แสนคำ นุเสน
อาจารย์
053-43401
sankum.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศันศนีย์ คำบุญชู
อาจารย์
sunsanee.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพล เทียนเสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sukdipown.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
suparin.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริมานันท์ เชิญธงไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
parimanan.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิต ปิยนลินมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943401
satit.phi@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพงษ์ เทียมสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943399
worapong.t@cmu.ac.th