คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

FUN FUNCTIONAL FUNDAMENTAL > Science CMU : Be FUN to the Frontier คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงาน และเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ"

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพงษ์ เทียมสอน
หัวหน้าภาควิชา
053-943399
worapong.t@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรรชนี พัทธวรากร
รองหัวหน้าภาควิชา
053-943401
datchanee.p@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรรชนี พัทธวรากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943401
datchanee.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943401
jantrawan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943401
apinon.nuntiya@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงค์นุช เรืองจิตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943405
nongnuch.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ ไสยสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943401
adisak.si@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสนคำ นุเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-43401
sankum.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง
รองศาสตราจารย์
suparin.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศันศนีย์ คำบุญชู
อาจารย์
sunsanee.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปริมานันท์ เชิญธงไชย
รองศาสตราจารย์
parimanan.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โยธิน ฉิมอุปละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943401
yothin.chimupala@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพงษ์ เทียมสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943399
worapong.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิต ปิยนลินมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943401
satit.phi@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
ศาสตราจารย์
053943301
torranin.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา
รองศาสตราจารย์
053943401
kedsarin.p@cmu.ac.th