คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

"Studying@Science Expanding Your Mind" "Research@Science From Sky To Rock" หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงานและเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตชล ผลารักษ์
หัวหน้าภาควิชา
0-5394-3346
chitchol.p@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร แสนเพชร
รองหัวหน้าภาควิชา
053-943346 ต่อ 1409
kanokporn.saenphet@cmu.ac.th

อาจารย์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สายสมร ลำยอง
ศาสตราจารย์
053941947 ต่อ144
saisamorn.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์
รองศาสตราจารย์
053-943346 ต่อ 1303
weerasak.roong@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กานดา หวังชัย
รองศาสตราจารย์
kanda.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา อัจจิมารังษี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943346
nantiya.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษาวดี ชนสุต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
usawadee.chanasut@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี ชมเดช
รองศาสตราจารย์
053943346-48
siriwadee.ch@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จตุพล คำปวนสาย
รองศาสตราจารย์
053943346
jatupol.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังคณา อินตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
angkhana.inta@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
รองศาสตราจารย์
panuwan.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. มนพร พูลแก้ว
รองศาสตราจารย์
053-943348 ext 1304, 2100
manaporn.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
รองศาสตราจารย์
prasit.wang@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนฤดี ชัยโพธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
monruedee.chaiyapo@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชา ทาปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346 ต่อ 1115
decha.thapanya@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุณี จูงกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
jarunee.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์ สนิทจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sawat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธาธร ไชยเรืองศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
sutthathorn.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร โรจน์อารยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
siriphorn.jang@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฎา อารยะสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943348
nada.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุโณทัย จำปีทอง
รองศาสตราจารย์
arunothai.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีรพร เพกเกาะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053941949 ต่อ 115
jeeraporn.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยากร ภูมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
chayakorn.pumas@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมขวัญ มีรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053941948 ต่อ 116
jomkhwan.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรชนก รอดรัศมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
nadchanok.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสม บุษบรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
boonsom.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัสลิน โอสถานันต์กุล
รองศาสตราจารย์
maslin.o@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพล ลีธนัชอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
pathrapol.l@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เดีย แชนนอน
อาจารย์
053943346
dia.shannon@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชญ์วัญญ์ อาจิณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943346
phatchawan.ar@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943346 ต่อ 118
itthayakorn.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943346
pimonrat.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทิด ดิษยธนูวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943346
terd.dis@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ เชาวสกู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
tanawat.chaowasku@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วิทยา ภีระ
อาจารย์
053943346
wittaya.pheera@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อิสสระ ปะทะวัง
อาจารย์
053-943350
isara.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ภัทรสุดา ฉายาภักดี
อาจารย์
0896343945
pattarasuda.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรารัตน์ บุญเจริญ
อาจารย์
053943361
wararut.bun@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ณัฐพล น้อยรังษี
อาจารย์
053943361
nuttapol.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นรินทร์ พรินทรากุล
อาจารย์
053-943350
narin.printarakul@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ณัฐวดี นันตรัตน์
อาจารย์
053943346
nattawadee.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. หทัยชนก ปันดิษฐ์
อาจารย์
053943346
hataichanok.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารารัตน์ ชือตอฟ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943347
thararat.chitov@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อุษรา ปัญญา
อาจารย์
053943350
aussara.pan@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อลิส ชาร์ป
รองศาสตราจารย์
053943361
alice.sharp@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปรียาพร บุตรบุญชู
อาจารย์
053943361
preeyaporn.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วาทิต โคกทอง
อาจารย์
053943361
watit.khokthong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-941949-50 ต่อ 117
yingmanee.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตชล ผลารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-3346
chitchol.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร แสนเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943346 ต่อ 1409
kanokporn.saenphet@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วสุ ปฐมอารีย์
รองศาสตราจารย์
wasu.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ทองไว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943346-54
narumol.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำนงค์ อุทัยบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346-48 Ext.1107
jamnong.u@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนียา เจติยานุกรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
thaneeya.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943348, 053-943474-5
pheravut.wong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบเกียรติ แสงนิล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943346 ext.1205
kobkiat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ แสนเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943346 ต่อ 7100
supap.saenphet@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สมจิตร อยู่เป็นสุข
รองศาสตราจารย์
somchit.y@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
wanaruk.s@cmu.ac.th