คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

FUN FUNCTIONAL FUNDAMENTAL > Science CMU : Be FUN to the Frontier คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงาน และเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ"

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว
หัวหน้าภาควิชา
053-941949-50 ต่อ 117
yingmanee.t@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. มนพร มานะบุญ
รองหัวหน้าภาควิชา
053-943348 ext 1304, 2100
manaporn.m@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. อุษาวดี ชนสุต
รองศาสตราจารย์
usawadee.chanasut@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สิริวดี ชมเดช
รองศาสตราจารย์
053943346-48
siriwadee.ch@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จตุพล คำปวนสาย
รองศาสตราจารย์
053943346
jatupol.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. มนพร มานะบุญ
รองศาสตราจารย์
053-943348 ext 1304, 2100
manaporn.m@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
รองศาสตราจารย์
prasit.wang@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนฤดี ชัยโพธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
monruedee.chaiyapo@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพร แจ้งสุทธิวรวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
siriphorn.jang@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรชนก รอดรัศมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
nadchanok.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสม บุษบรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
boonsom.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดีย แชนนอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
dia.shannon@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ธิดา แก้วคต
อาจารย์
0539433156
thida.kaewkod@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชญ์วัญญ์ อาจิณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943346
phatchawan.ar@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา
รองศาสตราจารย์
053-943346 ต่อ 118
itthayakorn.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นิลิตา มุขแจ้ง
อาจารย์
44022
nilita.m@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ภัทรสุดา ฉายาภักดี
อาจารย์
pattarasuda.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรารัตน์ บุญเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943361
wararut.bun@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวดี นันตรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
nattawadee.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยชนก ปันดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
hataichanok.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อลิส ชาร์ป
รองศาสตราจารย์
053943361
alice.sharp@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สิทธิศักดิ์ อินทรสิทธิ์
อาจารย์
053943361
sitthisak.inta@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943348, 053-943474-5
pheravut.wong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนียา เจติยานุกรกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
thaneeya.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ แสนเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943346 ต่อ 7100
supap.saenphet@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุโณทัย จำปีทอง
รองศาสตราจารย์
arunothai.j@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์
รองศาสตราจารย์
053-943346 ต่อ 1303
weerasak.roong@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อุษรา ปัญญา
รองศาสตราจารย์
053943350
aussara.pan@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ณัฐพล น้อยรังษี
อาจารย์
053943361
nuttapol.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธาธร ไชยเรืองศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943350
sutthathorn.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพล ลีธนัชอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
pathrapol.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ พรินทรากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943350
narin.printarakul@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังคณา อินตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
angkhana.inta@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชร สัตยวรรธน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943361
pachara.sattayawat@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943346
pimonrat.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุณี จูงกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346
jarunee.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีรพร เพกเกาะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053941949 ต่อ 115
jeeraporn.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
wanaruk.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เทิด ดิษยธนูวัฒน์
รองศาสตราจารย์
053-943346
terd.dis@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ เชาวสกู
รองศาสตราจารย์
053943346
tanawat.chaowasku@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว
รองศาสตราจารย์
053-941949-50 ต่อ 117
yingmanee.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วสุ ปฐมอารีย์
รองศาสตราจารย์
0859169897
wasu.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ภาราดา รังษีแก้ว
อาจารย์
053943361
pharada.rang@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สหัสชัย อินวงศ์วาร
อาจารย์
053943361
sahutchai.inwongwan@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปรียาพร บุตรบุญชู
อาจารย์
053943361
preeyaporn.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาทิต โคกทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943361
watit.khokthong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชา ทาปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943346 ต่อ 1115
decha.thapanya@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฎา อารยะสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943348
nada.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารารัตน์ ชือตอฟ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943347
thararat.chitov@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์ สนิทจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sawat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมขวัญ มีรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053941948 ต่อ 116
jomkhwan.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสสระ ปะทะวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943350
isara.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร แสนเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943346 ต่อ 1409
kanokporn.saenphet@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ทองไว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943346-54
narumol.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตชล ผลารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-3346
chitchol.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชยากร ภูมาศ
รองศาสตราจารย์
053943346
chayakorn.pumas@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. มัสลิน โอสถานันต์กุล
รองศาสตราจารย์
053943350
maslin.o@cmu.ac.th