คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

"Studying@Science Expanding Your Mind" "Research@Science From Sky To Rock" หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงานและเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุรี เตชะวุฒิ
หัวหน้าภาควิชา
053943414
churee.t@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์
รองหัวหน้าภาควิชา
053943341
dussadee.p@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
wijak.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
รองศาสตราจารย์
(053) 943803
rattasit.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรี จำปามูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943412
watcharee.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสมอแข สมหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
samerkae.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุรี เตชะวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943414
churee.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943341
dussadee.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมทินี เขียวกันยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
matinee.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา นัยโพธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
wassana.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ปัญญางาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
benjamas.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ บุญเชียง
รองศาสตราจารย์
ekkarat.boonchieng@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
รองศาสตราจารย์
053943409
jeerayut.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรวุฒิ ศรีสุขคำ
อาจารย์
053-943409 ต่อ 213
worawut.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943411
chumphol.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ประภาพร เตชอังกูร
อาจารย์
053-943409 ต่อ 216
prapaporn.techaang@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา จินดาหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
wattana.jinda@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943411
areerat.t@cmu.ac.th
อาจารย์ สิทธิโชค ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
อาจารย์
053943411-13 ต่อ 215
sitthichoke.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริน เชาวทัต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943411
varin.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ กิตติพิชญ์ คุปตะวาณิช
อาจารย์
053-943411
kittipitch.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักริน ชวชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943411
jakarin.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิจ อาวิพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943411
suphakit.a@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. รัศมีทิพย์ วิตา
อาจารย์
053943411
ratsameetip.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรเมธ บุตรกระจ่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943401
jakramate.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์
อาจารย์
053943415
thapanapong.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปราการ อุณจักร
อาจารย์
053943409
prakarn.u@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปภังกร อิ่นแก้ว
อาจารย์
053943433
papangkorn.i@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุธาสินี โทวุฒิกุล
อาจารย์
053943433
sutasinee.th@cmu.ac.th
อาจารย์ นพรัตน์ วนิชชานันท์
อาจารย์
noparut.v@cmu.ac.th