คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Social Sciences

มุ่งเป็นสถาบันการศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติโดยรวม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
หัวหน้าภาควิชา
053943507
mukdawan.s@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ ดร. พุทธิดา กิจดำเนิน
อาจารย์
053943507
putthida.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ
อาจารย์
053943596
chayan.vad@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. Shirley Worland
อาจารย์
053943548
shirley.worland@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ วิทยาภัค
รองศาสตราจารย์
053-943507
chusak.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943507
mukdawan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญณ์ณภัทร์ รักษ์โมลาจา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-933533
rangsima.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. MARANATHA IVANOVA
อาจารย์
43507
maranatha.ivanova@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิญา อุทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-946534
siya.uth@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. TA-WEI CHU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053943507
tawei.chu@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อารตี อยุทธคร
รองศาสตราจารย์
053-943534
arratee.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อัมพร จิรัฐติกร
รองศาสตราจารย์
amporn.j@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ลีปรีชา
รองศาสตราจารย์
053 943507 ต่อ 108
prasit.lee@cmu.ac.th