คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Social Sciences

มุ่งเป็นสถาบันการศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติโดยรวม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
หัวหน้าภาควิชา
053-943575
kengkij.k@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว
รองศาสตราจารย์
053-943553 ต่อ 104
wasan.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
รองศาสตราจารย์
05394
thapin.p@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ศาสตราจารย์
pinkaew.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล
รองศาสตราจารย์
053-943546
aranya.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
รองศาสตราจารย์
053-943575
kengkij.k@cmu.ac.th
อาจารย์ นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย
อาจารย์
053-943546
nantawat.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญ พนารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
43553 ต่อ 112
charn.p@cmu.ac.th
อาจารย์ รังสรรค์ ประทุมวรรณ์
อาจารย์
053-943563
rangsan.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์
pirote.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศิริจินดา ทองจินดา
อาจารย์
053-943575
sirichinda.t@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. ยศ สันตสมบัติ
ศาสตราจารย์
053-943564
yos.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ผานิตดา ไสยรส
อาจารย์
053943546
panitda.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุนทรีย์ สิริอินต๊ะวงศ์
อาจารย์
43569
soontree.siri@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชีวัน บัวแดง
รองศาสตราจารย์
053943553 ext 107
kwanchewan.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ สมศิริวรางกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943546
kanokwan.so@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ประพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
943575
vijit.p@cmu.ac.th