คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Social Sciences

มุ่งเป็นสถาบันการศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติโดยรวม

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง
หัวหน้าภาควิชา
053 943505
liwa.p@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 943505
liwa.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี ชัยพิมลผลิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
tawee.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชวิศ ศรีมณี
อาจารย์
053-943527
chawis.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943526
chanida.suwanprasit@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943505
wanpen.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิน หุตานุวัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
43505
khanin.h@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศักดิ์ดา หอมหวล
อาจารย์
sakda.homhuan@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรดร ไผ่เรือง
อาจารย์
43505
worradorn.ph@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เผ่าไทย สินอำพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943559
phaothai.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
943531
phonpat.h@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053923580
arisara.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943527
watinee.thavorntam@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชาคริน เพชรานนท์
อาจารย์
053-943539
chakarin.bejrananda@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943527
chakrit.c@cmu.ac.th