วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

College of Art, Media and Technology

มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน “Toward creating innovation to sustainability ”

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ดวงสอาด
รองคณบดี
053 942646 ต่อ 321
chartchai.d@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
รองคณบดี
053-920299 ต่อ 422
prompong.sugunnasil@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปฏิสนธิ์ ปาลี
รองคณบดี
053-920299
patison.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
รองคณบดี
053920299
danaitun.p@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ สมเกียรติ น่วมนา
ผู้ช่วยคณบดี
053-920299
somkeit.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล
ผู้ช่วยคณบดี
053-942646 ต่อ 412
jirapat.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวิชย์ ถิ่นนุกูล
ผู้ช่วยคณบดี
053-920299 ต่อ 422
orawit.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลบุญ จีระผานุกร
ผู้ช่วยคณบดี
053-920299 ต่อ 521
vimolboon.c@cmu.ac.th