วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

College of Art, Media and Technology

มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน “Toward creating innovation to sustainability ”

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
รองคณบดี
worawit.j@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ภราดร สุรีย์พงษ์
รองคณบดี
053 920299 ต่อ 427
pradorn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพร รีวีระกุล
รองคณบดี
053 942646 ต่อ 510
napaporn.r@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร. ปฏิสนธิ์ ปาลี
ผู้ช่วยคณบดี
053-920299
patison.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ดวงสอาด
ผู้ช่วยคณบดี
053 942646 ต่อ 321
chartchai.d@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
ผู้ช่วยคณบดี
053-920299 ต่อ 422
prompong.sugunnasil@cmu.ac.th