วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

College of Art, Media and Technology

มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน “Toward creating innovation to sustainability ”

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัศมิ์ลภัส สุตีคา
หัวหน้าสำนักวิชา
053-920299 ต่อ 415
raslapat.s@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ วรินทร์รัตน์ พุทธอาสน์
อาจารย์
varinrat.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ธกฤต เฉียบแหลม
อาจารย์
053920299 ต่อ 414
thakrit.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ชยกฤต หิริสัจจะ
อาจารย์
053942646 ต่อ 321
jayakrit.h@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรหทัย ณ ลำพูน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053920299#418
pathathai.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครพล นิมมลรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
acrapol.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
worawit.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053920299
pitipong.y@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภราดร สุรีย์พงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 920299 ต่อ 427
pradorn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ดวงสอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 942646 ต่อ 321
chartchai.d@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพร รีวีระกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 942646 ต่อ 510
napaporn.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณิษวาส จินตพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299
manissaward.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราพร แซ่แห่ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942646 ต่อ 422
teeraporn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล คงจิตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053920299
chalermpon.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล ชูศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 942646 ต่อ 321
noppon.c@cmu.ac.th
อาจารย์ กชณิช วรรณโกษฐ
อาจารย์
053-920299
kodchanitch.wanna@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล วุฒิการณ์
รองศาสตราจารย์
053-941804
ratapol.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปริญญา สุวรรณศรีคำ
อาจารย์
parinya.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา ลงกานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299 ต่อ 422
pattama.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรพร คูวุฒยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299 ต่อ 419
pattaraporn.khuwuth@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942646 ต่อ 412
jirapat.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูดินันท์ สิงห์คำฟู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299 ต่อ 419
phudinan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรธมณ จีระผานุกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299 ต่อ 521
vorathamon.ch@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ดิษยา จูฑะศรี
รองศาสตราจารย์
053-920299
disaya.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942646 ต่อ 401
krittiya.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกร สำอางค์กูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299
keattikorn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิสนธิ์ ปาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299
patison.p@cmu.ac.th
อาจารย์ พรธิดา แก้วกมล
อาจารย์
053-920299
porntida.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา คำอักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299 ต่อ 420
achara.k@cmu.ac.th
อาจารย์ เสฏฐี บุญชู
อาจารย์
053-920299 ต่อ 416
setthee.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299 ต่อ 422
prompong.sugunnasil@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริกร สันติโรจนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053920299
sirikorn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวิชย์ ถิ่นนุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299 ต่อ 422
orawit.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์
อาจารย์
053-942647
thepparit.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ
อาจารย์
053-920299 ต่อ 418
kannika.d@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กฤตวยาน์ ทองคู่
อาจารย์
053942646 ต่อ 418
krittawaya.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อฬิญญา พงษ์วาท
อาจารย์
053941399
arinya.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ศุภรา กรุดพันธ์
อาจารย์
053-920299
supara.g@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศิรประภา วัฒนากุล
อาจารย์
053-920299
siraprapa.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร พรรณจิตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299
passakorn.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดิ์ เที่ยงบูรณธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299 ต่อ 415-1
pree.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. บุณฑริกา ปภาวสิทธิ์
อาจารย์
053-920299
boontarika.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
อาจารย์
053920299
danaitun.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อรุษ คุณเขต
อาจารย์
053 920 299 ต่อ 413
arus.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กลวัชร คล้ายนาค
อาจารย์
053-920299 ต่อ 413
konlawat.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศุภรดา ประภาวงศ์
อาจารย์
053-920299
suparada.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อภิชกา สิงห์ใจ
อาจารย์
apitchaka.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วันทนา อารีประยูรกิจ
อาจารย์
053-920299
wantana.a@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ
รองศาสตราจารย์
053-920299
phasit.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวิทย์ ญาณจินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299 ต่อ 302
jirawit.y@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. คงทัต ทองพูน
อาจารย์
053-920299 ต่อ 413
kongtat.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ธิสินี สุรพันธ์
อาจารย์
053-920299 ต่อ 404
tisinee.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภคินี อริยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942646 ต่อ 418
pakinee.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ น่วมนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299
somkeit.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภ คงดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299 ต่อ 421
nop.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299 ต่อ 414
teerawat.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัศมิ์ลภัส สุตีคา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-920299 ต่อ 415
raslapat.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุเมธ ยอดแก้ว
อาจารย์
053-920299 ต่อ 413
sumet.y@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร
อาจารย์
053-920299 ต่อ 417
jirapipat.than@cmu.ac.th
อาจารย์ ณัฐ จันทสิงห์
อาจารย์
053-920299 ต่อ 421
nat.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุมาลี สง่าเมือง
อาจารย์
053-920299 ต่อ 417
sumalee.sa@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พชร ตินะมาส
อาจารย์
053920299-501
pachara.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กิตติธัช สุตีคา
อาจารย์
053 -920299 ต่อ 417
kittitouch.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. คณิตา ตุมพสุวรรณ
อาจารย์
053942646 ต่อ 515
khanita.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สืบพงศ์ เฉินบำรุง
อาจารย์
053920299-506
suepphong.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ศุทธินี สวัสดิ์ซิตัง
อาจารย์
053920299-501
suttinee.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรัญญา มหานันท์
อาจารย์
053920299-502
waranya.m@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นัยน์รัตน์ กันยะมี
อาจารย์
053920299-501
nairat.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์
อาจารย์
053920299-501
thunyapruet.f@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นพชัย วงค์สาย
อาจารย์
053920299-501
noppachai.w@cmu.ac.th
อาจารย์ กฤตย์ จินกลับ
อาจารย์
053920299-501
krid.jin@cmu.ac.th
อาจารย์ มนัสวีร์ สันพะเยาว์
อาจารย์
053920299-501
manatsawee.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปิยวัช คุณทรงเกียรติ
อาจารย์
053920299-501
piyavach.k@cmu.ac.th