คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Medicine

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเน้นการบูรณาการ (Subject Integration) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) และเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Skills)

เข้าสู่เว็บไซต์

สัตวแพทย์หญิง กรรณิการ์ จันทรังษี

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน หัวหน้างานวางแผนและประเมินผล สถานที่ทำงาน สวนสัตว์เชียงใหม่

สัตวแพทย์หญิง พิมพ์ลดา พิงคนินันท์

สถานที่ทำงาน:คลินิกต้นยางสัตวแพทย์ (เจ้าของธุรกิจ)

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

สถานที่ทำงาน: ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายสัตวแพทย์ สาโรช วิริยชาติ

นายสัตวแพทย์ สนธยา มานะวัฒนา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นักศึกษาปริญญาเอก (ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) สถานที่ทำงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายสัตวแพทย์ ณัฐบดี ชัยมณี

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันผู้อำนวยการฝ่ายเกษตรฯ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เจนภพ สว่างเมฆ

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัตวแพทย์หญิง เยาประภา มาธุระ

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ โชตินันท์

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำคลินิกสัตว์ปีก ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัตวแพทย์หญิง พัชราภรณ์ แก้วโม่ง

รหัส 4614028 ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน : นายสัตวแพทย์ หัวหน้างานศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหาหายากสิรีธาร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (Phuket Marine Biological Center) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง