คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Medicine

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเน้นการบูรณาการ (Subject Integration) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) และเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Skills)

เข้าสู่เว็บไซต์

โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน

โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง แก้ไขปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ คลอดยาก ฯลฯ บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องรีดนม ตรวจรักษา ทำวัคซีน ตรวจทางห้องปฏิบัติการ


วัน-เวลาทำการ
• วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
• วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
• วันอาทิตย์หยุดให้บริการ
• ฉุกเฉิน - ตลอด 24 ชั่วโมง ( โทรศัพท์ 053-037071 , โทรศัพท์มือถือ 081-8846119 )

ติดต่อเรา
เวบไซด์: https://moah.vet.cmu.ac.th/
โทรศัพท์: 053-037071
โทรศัพท์มือถือ: 081-8846119

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

โรงพยาบาลสัตว์เล็กฯ เป็นองค์กรกำกับของมหาวิทยาลัย อยู่ในความดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสถานบริการสุขภาพสัตว์ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2542 สถานบริการสุขภาพสัตว์ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ สามารถดำเนินงานโดยอิสระ คล่องตัว และพึ่งตนเองได้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่นและหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ โดยมีระเบียบสถานบริการสุขภาพสัตว์รองรับ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดปั้มน้ำมัน ปตท.ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200


ติดต่อเรา

เวบไซด์: https://sahcmu.vet.cmu.ac.th/ 

โทรศัพท์: 0-5394 8031 , 053-948078

อิเมล์: sah.fvm.cmu@gmail.com

ฉุกเฉิน: 20.00 -08.00 น.

(จันทร์ - อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด)

โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพม้า งานแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม และรังสีวิทยา


Contact Details

ตั้งอยู่ภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

Website:  https://lahcmu.vet.cmu.ac.th/

Phone: 0-5394 8038 , 0-53948041
Mobile: 081-783-0611
H: Monday - Friday: 9:00 AM to 4:30 PM
E: Emergency: 24 Hr

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ สัตวแพทย์ เจ้าของฟาร์ม และเจ้าของสัตว์เลี้ยงในเขตภาคเหนือ และระดับประเทศ ในการตอบสนองการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ โดยเน้นความสะดวกในการใช้บริการ การตอบผลที่รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยํา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และตัวผู้เลี้ยง

ที่อยู่

อาคารชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100


Website: https://cvdtt.vet.cmu.ac.th/index.php

โทรศัพท์: 0-5394-8041, 0-5394-8042 , แฟกซ์: 0-5394-8041
โทรศัพท์มือถือ: 094-6362641
อิเมล์: vet_diag@cmu.ac.th

วันจันทร์ - วันศุกร์  08.30 น. - 16.30 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์  08.30 น. - 16.30 น.

ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า

ติดต่อเรา

ทีอยู่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

เว็บไซต์ : https://www.asianelephantresearch.com/
โทรศัพย์: +66-53-948097 ,948097
แฟ๊กซ์: +66-53-948065 ,948015
เฟสบุค : www.facebook.com/EREC.CMU
อีเมล : asianelephantresearch@gmail.com

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย (VPHCAP)

ติดต่อเรา

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย (VPHCAP)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร: +66 5394 8073
แฟ๊กซ์: +66 5394 8072
อิเมล์: vphcap@cmu.ac.th
เว็บไซต์: vphcap.vet.cmu.ac.th
เฟสบุค: www.facebook.com/vphcap.cmu