คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Medicine

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเน้นการบูรณาการ (Subject Integration) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) และเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Skills)

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ขวัญชาย เครือสุคนธ์

คณบดี

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
รองคณบดี
053-948023
panuwat.y@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
รองคณบดี
0-5394-8046
nattawooti.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ศรุดา ติวะนันทกร
รองคณบดี
053-948046
saruda.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
รองคณบดี
053-948023
sukolrat.b@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง อารีรัตน์ อากาศวิภาต
ผู้ช่วยคณบดี
053-948015
areerath.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ วสันต์ ตั้งโภคานนท์
ผู้ช่วยคณบดี
053948046
wasan.tangphokhanon@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ อนุชา สธนวงศ์
ผู้ช่วยคณบดี
053948046
anucha.sa@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ เกรียงไกร ทองก้อน
ผู้ช่วยคณบดี
6653948015
kriangkrai.th@cmu.ac.th