คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Medicine

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเน้นการบูรณาการ (Subject Integration) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) และเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Skills)

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ประภาส พัชนี
หัวหน้าภาควิชา
053948023
prapas.pat@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ประภาส พัชนี
รองศาสตราจารย์
053948023
prapas.pat@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ รัชต์ ขัตติยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
rutch.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ขวัญชาย เครือสุคนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948023
khwanchai.kreau@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
รองศาสตราจารย์
053-948023
panuwat.y@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง วาสนา ไชยศรี
รองศาสตราจารย์
053-948023
wasana.ch@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ สุรชัย พิกุลแก้ว
รองศาสตราจารย์
053-948023
surachai.pikul@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ วิทยา สุริยาสถาพร
ศาสตราจารย์
053948023
witaya.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ เทิดศักดิ์ ญาโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948023
terdsak.yano@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ฉัตรชัย สารชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948023
chatchai.sarachai@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง สุรีรัตน์ หนูมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948023
sureerat.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ฎิลก วงศ์เสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948023
dilok.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ สุวิทย์ โชตินันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-8023
suwit.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
paramintra.v@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ณัฐกานต์ อวัยวานนท์
อาจารย์
053948023
nattakarn.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย สิงห์หล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053948023
tawatchai.singh@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ภาคภูมิ ตาดี
รองศาสตราจารย์
053948023
pakpoom.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ อัมรินทร์ ฤทธิพรเลิศรักษ์
อาจารย์
053948023
amarin.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง นิศาชล อภิญดา
อาจารย์
053948023
nisachon.a@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ดวงหทัย สายปินตา
อาจารย์
053948023
duanghathai.s@cmu.ac.th