คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Medicine

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเน้นการบูรณาการ (Subject Integration) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) และเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Skills)

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ศิริพร ขุมทรัพย์
หัวหน้าภาควิชา
053-948015
siriporn.k@cmu.ac.th

อาจารย์

ดร.สัตวแพทย์หญิง ปิ่นกาญจน์ จันทวงค์
อาจารย์
053948015
pinkarn.chan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง อารีรัตน์ อากาศวิภาต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948015
areerath.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ อติกันต์ ทองทาบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948015
atigan.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948015
sahatchai.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. นาวิน มานะชัย
อาจารย์
053948015
nawin.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ชลลดา โสดารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948015
chollada.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ศิริพร เพียรสุขมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948005
siriporn.pean@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง นิยดา ทิตาราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 948015
niyada.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ศิริวรรณ ตั้งยืนยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 948015
siriwan.tangy@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง กรรณิการ์ พงษ์รูป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053948015
kannika.p@cmu.ac.th
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง กณวีร์ วาฤทธิ์
อาจารย์
053-948015
kanawee.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ฉัตรโชติ ทิตาราม
รองศาสตราจารย์
053-948015
chatchote.thitaram@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ศศิธร พนโสภณกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948015
sasithorn.pana@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948015
worapat.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ปรกต รุ่งศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948066
porrakote.rungsri@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง วรรณนา สุริยาสถาพร
รองศาสตราจารย์
053-948015
wanna.suri@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ เกรียงไกร ทองก้อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6653948015
kriangkrai.th@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ เฉลิมชาติ สมเกิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948015
chaleamchat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5394-8055
pornsawan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ศิริพร ขุมทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948015
siriporn.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ชมพูนุท เพิ่มคำ
อาจารย์
053948015
chompunut.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. บุรินทร์ บุญศรี
อาจารย์
053948015
burin.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ชวลิต บุญญาภากร
รองศาสตราจารย์
053-948015
chavalit.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง คคนางค์ ปิยะรังษี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053948015
kakanang.p@cmu.ac.th
สัตวแพทย์หญิง ภัคนุช บันสิทธิ์
อาจารย์
053948015
pakkanut.b@cmu.ac.th