คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Medicine

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเน้นการบูรณาการ (Subject Integration) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) และเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Skills)

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง กรรณิการ์ ณ ลำปาง
หัวหน้าภาควิชา
053-948083
kannika.nalampang@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง กรรณิการ์ ณ ลำปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948083
kannika.nalampang@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053948046
kanruethai.w@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ธัญมาส กันธวัง
อาจารย์
053948046
thunyamas.g@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง วีนา จูเปีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053948057
vena.ch@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ศรุดา ติวะนันทกร
รองศาสตราจารย์
053-948046
saruda.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง วรางคณา ไชยซาววงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053948083 ต่อ 109
warangkhana.chai@cmu.ac.th
อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ศศิโศภิน ไชยลังการณ์
อาจารย์
053-948046
sasisophin.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง บุณฑริกา นามบุปผา
อาจารย์
48083
boondarika.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ประภาวดี ไพรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948046
prapawadee.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชนาพร สุทธินันท์
อาจารย์
053948046
chanaporn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง พิชญา มัชฌิมากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948046
pitchaya.matchi@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. มนทิรา อินต๊ะนอน
อาจารย์
053948034
montira.intanon@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ดวงพร พิชผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053948083 ต่อ 117
duangporn.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ทองกร มีแย้ม
อาจารย์
053-948046
tongkorn.meeyam@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ทัตตวรรณ แก้วสาคร
อาจารย์
053-94-8621
thattawan.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง จารุวรรณ คนมี
รองศาสตราจารย์
053-948046
jaruwan.khonmee@cmu.ac.th
ดร.นายสัตวแพทย์ สนธยา อ่ำสำอางค์
อาจารย์
053948046
sonthaya.u@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
รองศาสตราจารย์
053-948015
anucha.siri@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ทรงพล พุทธศิริ
อาจารย์
053948046
songphon.bu@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
รองศาสตราจารย์
053-948041
kidsadagon.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ จิรภัทธ อรุโณรัตน์
อาจารย์
053948046
jirapat.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ พงศกร เชื่อมไมตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948-046
phongsakorn.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ประยุทธ แซ่โค้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
prayuth.saekhow@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
รองศาสตราจารย์
0-5394-8046
nattawooti.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ รักธรรม เมฆไตรรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-948015
raktham.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ วสันต์ ตั้งโภคานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053948046
wasan.tangphokhanon@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
ศาสตราจารย์
053-948002
korakot.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ พร้อมพร พิบูลย์
อาจารย์
053948046
promporn.piboon@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ อนุชา สธนวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053948046
anucha.sa@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
รองศาสตราจารย์
053-948023
veerasak.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ วันพิทักษ์ ป้องกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053948046
wanpitak.p@cmu.ac.th