ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Chiang Mai University Alumni Center

ศูนย์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงรุกระหว่างนักศึกษาเก่ากับมหาวิทยาลัย ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีพลวัตร

เข้าสู่เว็บไซต์

           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2544 โดยมีรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเก่า เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ

           การจัดตั้งศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยที่แยกย้าย ประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ กลุ่ม ชมรม สมาคม นักศึกษาเก่า ทั้งในระดับจังหวัด และในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังต้องการให้นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นต่อไปในอนาคตข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1