ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Chiang Mai University Alumni Center

ศูนย์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงรุกระหว่างนักศึกษาเก่ากับมหาวิทยาลัย ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีพลวัตร

เข้าสู่เว็บไซต์

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แสดงรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วารสารลูกช้างสัมพันธ์

วารสารลูกช้างสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ และติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับนักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาเก่า