ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Chiang Mai University Alumni Center

ศูนย์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงรุกระหว่างนักศึกษาเก่ากับมหาวิทยาลัย ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีพลวัตร

เข้าสู่เว็บไซต์