กองวิเทศสัมพันธ์

International Relations Division

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานระดับกอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การสร้างความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ การประสานงานโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ ให้ความช่วยเหลือ บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานและการต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 หมู่ 2 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทร. 0 5394 3661-5, 0 5394 3667-8 โทรสาร 05394 2670

อีเมล

อีเมล์: irdcmu@cmu.ac.th ; irdcmu@gmail.com

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://inter.oop.cmu.ac.th