กองวิเทศสัมพันธ์

International Relations Division

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานระดับกอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การสร้างความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ การประสานงานโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ ให้ความช่วยเหลือ บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานและการต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

นาง กัฏติมา ประสิทธิ์อยู่ศีล

ผู้อำนวยการ