กองวิเทศสัมพันธ์

International Relations Division

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานระดับกอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การสร้างความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ การประสานงานโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ ให้ความช่วยเหลือ บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานและการต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

เข้าสู่เว็บไซต์

ข้อมูลข่าวสารด้านทุน/โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนและโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทุนประเภทต่าง ๆ เช่น ทุนศึกษา ทุนวิจัย ทุนฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา หรือทุนเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ เป็นต้น

2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน (Exchange Program) ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลรับสมัคร

1. ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อขอรับทุนประเภทต่างๆ 

2. ประชาสัมพ้นธ์การประกาศรับสมัครนักศึกษา/บุคลากรเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ