กองวิเทศสัมพันธ์

International Relations Division

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานระดับกอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน การสร้างความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ การประสานงานโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ ให้ความช่วยเหลือ บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานและการต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

เข้าสู่เว็บไซต์
กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานระดับกอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 ภายใต้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต่อมาในปี 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการและเปลี่ยนชื่อจาก "สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เป็น "สำนักงานมหาวิทยาลัย"  กองวิเทศสัมพันธ์จึงอยู่ภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1