ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและการเดินทางออกจากประเทศไทย เพื่อศึกษา ปฏิบัติงาน และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 กุมภาพันธ์ 2564

กองวิเทศสัมพันธ์

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งอาจจะมีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาประเทศไทย และเดินทางออกจากประเทศไทย (Inbound-Outbound) เพื่อศึกษา ปฏิบัติงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย นั้น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในสังกัด และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-announcement_detail.php?info_id=1922

แกลลอรี่