สถาบันภาษา

Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะ การใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพการงาน การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

053-943751-3 Fax 053-943754

อีเมล

li@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://www.li.cmu.ac.th/