สถาบันภาษา

Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะ การใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพการงาน การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

ศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร เรือนไกล
รองผู้อำนวยการ
053-943251
sakorn.r@cmu.ac.th