สถาบันภาษา

Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะ การใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพการงาน การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษา การประกอบอาชีพ การติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม ตลอดจนเป็น ศูนย์กลางเชื่อมต่อการเรียนรู้ด้าน ภาษากับสถาบันภาษาทั้งในและต่างประเทศ บริการแปล ล่าม หนังสือโต้ตอบทางธุรกิจบริการศูนย์การเรียนด้วยตนเองและคลินิกภาษา จัดการเรียนการสอน โดยสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นหลัก เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรม บูรณาการความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาควบคู่ไปกับความรู้ และ ทักษะในการใช้ภาษา 


ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1