สถาบันภาษา

Language Institute

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และทักษะ การใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพการงาน การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรสำหรับเร่งรัดกระบวนการทางความรู้ด้านภาษา ด้วยวิธีการสอนที่น่าสนใจและดึงดูดสำหรับผู้เรียน