สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Office of Educational Quality Development

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

สำนักงานสำนัก 053-941405, 053-941415
ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา 053-941408-9
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 053-941410-12
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 053-941406-7, 053-941416-17, 053-941420
โทรสาร 053941404, 053941418

อีเมล

eqd@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://www.eqd.cmu.ac.th