สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Office of Educational Quality Development

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนวัช วิเศษบริสุทธิ์

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัทยา แจ้งกระจ่าง
รองผู้อำนวยการ
053-942130
varattaya.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
รองผู้อำนวยการ
053-920299 ต่อ 422
prompong.sugunnasil@cmu.ac.th