สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Office of Educational Quality Development

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกสนับสนุนที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์

วิสัยทัศน์ :

เป็นกลไกสนับสนุนที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
To be an outstanding support mechanism driving educational quality of Chiang Mai University 


พันธกิจ :

ส่งเสริมให้ส่วนงานวิชาการพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน


ค่านิยม :

คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยจิต มุ่งคิดพัฒนา


โครงสร้างองค์กร :


ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1