สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Office of Educational Quality Development

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

เข้าสู่เว็บไซต์

การให้บริการของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. ส่งเสริมให้ส่วนงานวิชาการพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นสากล และตรงกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล
3. สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นระบบและยั่งยืน