สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Research Institute for Health Sciences

เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ” เป็นหน่วยงานที่พัฒนามาจาก ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ เมื่อปี พ.ศ.2510 โดยได้รับทุนสนับสนุนด้านครุภัณฑ์ติดอาคารจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และทุนสนับสนุนในการดำเนินการจัดตั้งและดำเนินการวิจัย จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (US NIH) และได้รับการยกฐานะให้เป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเป็นส่วนงานระดับคณะในวันที่ 11 ตุลาคม 2521


วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


พันธกิจ

ดำเนินการวิจัยในระดับมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการป้องกัน แก้ไขปัญหา สุขภาพและสาธารณสุขของชุมชน

ดำเนินงานวิจัยร่วมสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
รวบรวมผลงานวิจัยของสถาบัน ฯ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง
เผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน
สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ค่านิยม

เพื่อความเป็นเลิศขององค์กรไปสู่บุคลากรทุกระดับข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 10