สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Research Institute for Health Sciences

เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย
รองผู้อำนวยการ
053936148 ต่อ 442
kongsak.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย
รองผู้อำนวยการ
kriengkrai.s@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.นายแพทย์ กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
รองผู้อำนวยการ
053 217022
kittipan.r@cmu.ac.th