สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Research Institute for Health Sciences

เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

บริการจัดการข้อมูลและสถิติ

บริการ


1. การจัดการข้อมูล
1.1 วางแผนงานด้านการจัดการข้อมูล
1.2 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
1.3 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและรหัสข้อมูล
1.4 นำเข้าข้อมูล
1.5 ตรวจสอบและออกรายงานความถูกต้อง
1.6 จัดเก็บและนำส่งข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน GCP

2. การวิเคราะห์ทางสถิติ
2.1 การคำนวณขนาดของตัวอย่าง
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
2.3 จัดทำรายงานทางสถิติ


3. หลักสูตรการฝึกอบรม
3.1 มาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
บริการตรวจหาเชื้อ ในกลุ่มชายรักชาย เกย์ และสาวประเภทสอง

คลินิกพิมาน
ได้เปิดดำเนินการในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดเพื่อให้ดำเนินการศึกษาวิจัยการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสอง นอกจากนั้นยังมีบริการตรวจเลือดเอชไอวีแบบรู้ผลเร็วให้กับผู้ที่มารับบริการ และยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
** คลินิกพิมานเปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. ภายในคลินิกประกอบด้วยห้องให้คำปรึกษาจำนวน 3 ห้อง ห้องตรวจแพทย์ 2 ห้อง ห้องตรวจ เลือด ห้องเก็บเอกสาร และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม **

ความปลอดภัยและการรักษาข้อมูล
ข้อมูลและเอกสารจะเก็บไว้ในตู้ที่ล็อคและห้องที่ล็อค จำกัดการเข้าถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการฯ ทางเราจะใช้เลขรหัสแทนการใช้ชื่อในเอกสารข้อมูล นอกจากนั้นพยาบาลผู้ให้การปรึกษายังได้รับการอบรมและมีความชำนาญในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจเอชไอวี 

บริการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

บริการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  • การส่งตัวอย่าง
  • แบบฟอร์มใบขอรับบริการวิเคราะห์
  • อัตราค่าบริการ
  • การวิเคราะห์เคมีอาหาร
  • การวิเคราะห์แร่ธาตุและโลหะหนัก
  • การวิเคราะห์วิตามิน
  • การวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร
  • การวิเคราะห์ทางชีวเคมีอื่นๆ
  • การขอใช้เครื่องมือ
ระบบการชำระเงินค่าบริการวิเคราะห์
ชำระเช็ค (เช็คของหน่วยงาน) สั่งจ่ายในนาม “RIHES FUND (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ)” ขีดหรือผู้ถือ และขีดคร่อมคำว่า A/C PAYEE ONLY เท่านั้น หรือ
โอนเงินเข้าบัญ ชื่อชัญชี “RIHES FUND (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ)” บัญชีเลขที่ 566-2-33261-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่