ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Smart Campus Management Center : SCMC

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางบริหารและประสานงานการดำเนินงานใน 4 ด้านได้แก่ ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การสัญจรและชุมชน เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          เป็นศูนย์กลางบริหารและประสานงานการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ ได้แก่ งานจราจร งานรักษาความปลอดภัย งานระบบสื่อสาร งานระบบไฟฟ้าและประปา งานรถไฟฟ้าและพลังงานทดแทน โดยจะบริหารจัดการให้ทุกด้านทำงานสอดคล้องกัน สามารถติดตาม แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งได้มีการพัฒนาการระบบ โครงข่ายโทรคมนาคม และ Wi-Fi ครอบคลุมทุกพื้นที่ปัจจุบันการให้บริการ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย มีอุปกรณ์ที่ให้บริการ Access Point 2,800 จุด โดยจะเพิ่มอีก 3,500 จุด รวมเป็น 5,600 จุด ภายในปีพ.ศ. 2562