ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Smart Campus Management Center : SCMC

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางบริหารและประสานงานการดำเนินงานใน 4 ด้านได้แก่ ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การสัญจรและชุมชน เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

เข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา


                 จากบริบทการพัฒนาประเทศด้วยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนอนุรักษ์พลังงาน และ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558–2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบาย THAILAND 4.0

                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมียุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่สำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายในการเป็นผู้นำการสร้าง การจัดการ สร้างเสริมสมรรถนะและแบ่งปันด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน นำไปสู่การออกแบบ “แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Smart City-Clean Energy)” พร้อมนำหลักเกณฑ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะมาดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกดังกล่าว ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

               - การพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของเมืองที่สอดรับกับแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ
               - การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
               - การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากร              ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องมีศูนย์บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Campus Management Center : CMC) ที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ ให้สามารถควบคุมระบบต่างๆ และตรวจสอบข้อผิดพลาด หรือ จุดรั่วไหลของทรัพยากร และดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การสัญจร และความปลอดภัย ซึ่งมีลักษณะกระจายการทำงานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการร่วมกัน การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ จะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกิดความคุ้มค่าและได้ประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาวต่อไป

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


               • บริหารจัดการระบบแบบรวมศูนย์ครอบคลุมในด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การสัญจร ความปลอดภัยและมาตรการป้องกันในภาวะฉุกเฉินต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
               • เป็นหน่วยงานในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
               • เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
               • เพื่อเป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการระบบแบบรวมศูนย์ครอบคลุมในด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การสัญจร ความปลอดภัยและมาตรการป้องกันในภาวะฉุกเฉินต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
               • ประสานงาน การรับเรื่องร้องเรียน ปัญหา ที่เกี่ยวกับการจราจร ความปลอดภัย ขนส่งมวลชน และพลังงาน จากส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แผนที่สำหรับผู้มาติดต่อข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 4