สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

Multidisciplinary Research Institute (MDRI)

องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยและบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการ มุ่งสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

เบอร์โทร : 053-942456

อีเมล

mdri@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://mdri.cmu.ac.th/