สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

Science and Technology Research Institute

องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการ มุ่งสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า

เข้าสู่เว็บไซต์