สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

Multidisciplinary Research Institute (MDRI)

องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยและบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการ มุ่งสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์