สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

Multidisciplinary Research Institute (MDRI)

องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยและบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการ มุ่งสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

งานวิจัย (วิจัยและพัฒนา, วิจัยที่ปรึกษา, บริการวิชาการ)

วิจัยและประสานความร่วมมือบูรณาการ บนฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานสร้างนวัตกรรม

นำนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพานิชย์

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม