สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

Multidisciplinary Research Institute (MDRI)

องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยและบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการ มุ่งสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์

          สืบเนื่องจากการควบรวมของสถาบันวิจัย 2 สถาบัน กล่าวคือ สถาบันวิจัยสังคม และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา พุทธศักราช 2566 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ภายใต้ชื่อ “สถาบันวิจัยพหุศาสตร์” เพื่อบูรณาการศาสตร์องค์ความรู้ด้านต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ ด้านสังคมศาสตร์ สร้างสรรค์งานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่มีคุณภาพให้ตอบโจทย์แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 และเป้าหมายประเทศ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมระบบนิเวศการวิจัย         


วิสัยทัศน์
องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยและบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการ มุ่งสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการเชิงสหวิทยาการในรูปแบบ แพลตฟอร์ม และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
  2. สร้างนักวิจัยด้านพหุศาสตร์เพื่อตอบสนองภารกิจด้านสหวิทยาการ
  3. สร้างผลงานที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม


ค่านิยม

  • M = Morality ยึดหลักคุณธรรม
  • D = Driving for Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
  • R = Resilience ยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว
  • I = Integration บูรณาการเพื่อสังคม


วัฒนธรรมองค์กร
คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์วิจัย ใส่ใจบริการ สร้างสรรค์งานเพื่อสังคมข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 16