สำนักงานหอพักนักศึกษา

University Dormitory Office

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นหอพักนักศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยบรรยากาศและความอบอุ่นเสมือนอยู่บ้าน ส่งเสริมให้นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษามีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและมีสุนทรียภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานหอพักให้มีประสิทธิภาพ

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ

ผู้อำนวยการ