สำนักงานหอพักนักศึกษา

University Dormitory Office

เข้าสู่เว็บไซต์

หน้าเว็บไซต์หลัก https://udo.oop.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายมุ่งเน้นให้หอพักนักศึกษาเป็นศูนย์อาศัย ศึกษา และเอื้ออาทรต่อกัน (Living, Learning and Caring Center) กล่าวคือ เป็นทั้งที่พักอาศัย เป็นสถานที่ศึกษา และเป็นสถานที่พัฒนานักศึกษา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เสริมให้แก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิต เช่น การติวทางวิชาการ การสอนภาษาต่างประเทศ การฝึกอบรมบุคลิกภาพ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพอิสระ มีการจัดสถานที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดให้มีห้องอ่านหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กระทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมทำบุญหอพัก กิจกรรมพัฒนาหอพัก การประกวดห้องพัก กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดสภาพแวดล้อมของหอพักนักศึกษาให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เย็นสบาย และปลอดภัย 
สำนักงานหอพักนักศึกษา มีหอพักนักศึกษาในสังกัดจำนวน 20 อาคาร ได้แก่


หอพักนักศึกษาชาย

  • อาคาร 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7
หอพักนักศึกษาหญิง
  • อาคาร 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9(หอพักสีชมพู), 10(หอพัก40ปี), 11 และ 12

หอพักแม่เหียะ (หอพักชายและหญิง แบ่งแยกฝั่ง)

หอพักนานาชาติ

  • อาคาร A และ Bรายละเอียดค่าบำรุงหอพักนักศึกษา -ที่นี่-
รายละเอียดหอพักในสังกัด -ที่นี่-

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1