สำนักงานหอพักนักศึกษา

University Dormitory Office

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นหอพักนักศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยบรรยากาศและความอบอุ่นเสมือนอยู่บ้าน ส่งเสริมให้นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษามีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและมีสุนทรียภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานหอพักให้มีประสิทธิภาพ

เข้าสู่เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายมุ่งเน้นให้หอพักนักศึกษาเป็นศูนย์อาศัย ศึกษา และเอื้ออาทรต่อกัน (Living, Learning and Caring Center) กล่าวคือ เป็นทั้งที่พักอาศัย เป็นสถานที่ศึกษา และเป็นสถานที่พัฒนานักศึกษา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เสริมให้แก่นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิต เช่น การติวทางวิชาการ การสอนภาษาต่างประเทศ การฝึกอบรมบุคลิกภาพ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพอิสระ มีการจัดสถานที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดให้มีห้องอ่านหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กระทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมทำบุญหอพัก กิจกรรมพัฒนาหอพัก การประกวดห้องพัก กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดสภาพแวดล้อมของหอพักนักศึกษาให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เย็นสบาย และปลอดภัย สำนักงานหอพักนักศึกษา มีหอพักนักศึกษาในสังกัดจำนวน 16 อาคาร ได้แก่


หอพักนักศึกษาชาย

  • อาคาร 3,4,5,6 และ 7
หอพักนักศึกษาหญิง
  • อาคาร 1,2,3,4,5,6,7 และ 8
  • หอพักสีชมพู
  • หอพัก 40 ปี

และหอพักแม่เหียะ (หอพักชายและหญิง แบ่งแยกฝั่ง)


ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1