สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

University Property and Asset Management Office

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการบริหารงานที่เป็นอิสระ เน้นความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยในลักษณะต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เข้าสู่เว็บไซต์

ประวัติ


          สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2548 ได้เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีฐานะเป็นสำนักในกำกับของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการบริหารงานที่เป็นอิสระนอกระบบราชการ เน้นความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้
          ต่อมามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2551 ให้แบ่งและกำหนดอำนาจหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 โดยกำหนดให้สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สินเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งและกำหนดอำนาจและหน้าที่หน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551

วิสัยทัศน์


          สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มุ่งมั่นที่จะบริหารและจัดการทรัพย์สิน เพื่อหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ


          สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยในลักษณะต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์


          1. เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน และแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสู่ระดับสากล
          2. เพื่อพัฒนาพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้สามารถแสวงหารายได้และนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
          3. เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีความคล่องตัว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
          4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการให้บริการกับหน่วยงานและบุคคล เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ
          5. เพื่อแสวงหาการสนับสนุนด้านการเงินอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและเหมาะสม

ภารกิจหลัก


          สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อแสวงหารายได้ให้แก่ มหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ดังนี้
          1. บริหารจัดการและดูแลผลประโยชน์ จากการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างโปร่งใส และเป็นระบบ ได้แก่ พื้นที่ส่วนกลาง, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาคารจอดรถถนนสุเทพ S1, ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กินในมอ), ศูนย์บริการนักศึกษา, เรือนอ่างแก้ว, พื้นที่จอดรถข่วงพะยอม, ลานจอดรถอุทยานการศึกษาและบริการวิชาการ (CMU Square) และบริเวณร้านอาหารของสำนักงานมหาวิทยาลัย
          2. บริหารจัดการและจัดจำหน่ายน้ำดื่มตราอ่างแก้ว ให้แก่หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท/ห้างร้าน ภายในมหาวิทยาลัย
          3. บริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวและผลงานเด่น

End of content

Now viewing : 1 of 1